Parts for Socata Aircraft in Thailand

Amnaj Singkalavnich (Khun AJ)
MD
ASAN International 1995 Co. Ltd.

97/1 M.3 Phetkasem 58 Bangduan
Phasrijarem, Bangkok
Thailand 10160

Tel: 66+2455-1676
Fax: 66+2455-1677
Mob: 081-611-1990
Email: singkal@yahoo.com